အာဏာရွင္ေဟာင္း ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ႏွင့္ အရာရွိေဟာင္း၄၂၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား သိမ္းယူရန္ အီရတ္အမိန္႔ထုတ္

zawgyi font

ဘဂၢဒက္ မတ္ ၅

ၾကကၼ္ကၡံရသၫ့္ အီရတ္အာဏာရြင္ေဟာင္း ဆကၵမ္ဟဴစိႏ္ႏြင့္ သူ႔လက္ေအာက္ အရာရြိ ၄၂၀၀ေက္ာၱဳိ႔၏ ပုိငၧဳိငၼႈမ္ားကုိ သိမ္းယူရႏ္ အီရတ္ႏိုင္ငံက အမိႏ္႔ထုတၡဲ႔သၫ္။

ဆကၵမ္၏ ဘသၸါတီမြ အရာရြိေဟာင္းမ္ားႏြင့္ သူ၏ေၾဆမ္ဳိးမ္ားစာရင္းကုိ အီရတ္ေအဂ္ငၥီတစၡဳမြ စုံစမ္းေဖာၳဳတၠာ စာရင္း်ပဳစုခဲ႔သၫ္။ အဆုိပါစာရင္းၾတင္ ဆကၵမ္၏အမၫၼြာ ထိပၧဳံးမြ ပါဝင္်ပီး ဆကၵမ္၏ သားသမီးမ္ား ေ်မးမ္ားႏြင့္ ေၾဆမ္ဳိးမ္ားပါဝင္သၫ္။

၂၀၀၃ ၾတင္ ေအမရိကႏၼြ အီရတ္အား က္ဴ းေက္ာၱဳိကၡဳိကၡဲ႔်ပီး ဆကၵမ္ဟဴစိႏ္်ပဳတၠ္ခဲ႔ရာ အီရတ္ေခါင္းေဆာင္သစၼ္ား စစၲပ္ႏြင့္ လကၷကၠဳိင္အျဖဲ႔မ္ားက အာဏာ ရြင္ေဟာင္း ဆကၵမ္ဟဴစိႏ္ႏြင့္ ခ႐ုိနီမ္ား၏ ပုိငၧဳိငၼႈမ္ားကုိ သိမ္းပုိကၡဲ႔ၾကသၫ္။

အဆုိပါသိမ္းယူမၫ့္သူမ္ား စာရင္းၾတင္ ဆကၵမ္၏ ညီအစၠဳိဝမ္းၾကဲ ဓာတုအလီ ေခၚ အလီဟာစႏ္အလၼဂ္စ္ လၫ္းပါဝင္သၫ္။ ၂၀၁၀က ကားဒ္ေထာင္ေပါင္းမ္ားျစာအား အဆိပၶာတ္ေျင႔လႊတ္သတ္်ဖတ္ရႏ္ အမိႏ္႔ေပးခဲ႔မႈ်ဖင့္ ၂၀၁၀ၾတင္ ႀကိဳးေပးၾကကၼ္ကၡံရသၫ္။

ေအမရိကႏၲဳိ႔သိမ္းပုိက္်ပီးေနာက္ ဆကၵမ္ဟဴစိႏၠဳိ ်ဖဳတၼခ္မြီအထိ ဒုဝႏ္ႀကီးခ္ဳပၲာဝႏ္ယဴခဲ႔သူ တာရစ္အဇစႅၫ္း ပုိငၧဳိငၼႈသိၼ္းယူမၫ့္သူ စာရင္းၾတင္ ပါဝင္သၫ္။

ဆကၵမ္၏ အၾတင္းက္က္လက္ေထာက္်ဖစ္သဴ တာရစ္အဇစၼြာ တစ္ဦးတၫ္းေသာ ခရစ္ယာႏၻာသာဝင္်ဖစ္်ပီး ၂၀၁၃ ၾတင္ ေသဒဏၡ္မြတၡံေရသာႅၫ္း ေထာငၠ္်ပီးႏြစ္ႏြစ္အၾကာ ေထာငၴဲၾတငၸင္ ေသဆုံးခဲ႔သၫ္။

ေဂ္ာၵျႏၲင္ေနထုိငႅ္က္ရြိေသာ သား်ဖစ္သဴ ဇာအိီးဒၠ ယခုထုတ္်ပႏ္သၫ့္ ပုိငၧဳိငၼႈသိမ္းယူမၫ့္စာရင္းမ္ားမြာ ယခုႏြစ္ေမလ ေျရးေကာၾကၸဲၾတင္ မဲၾဆယ္သၫ့္ေအနအထားထက္ အ်ခားဘာမ္ြ မထူး်ခားဟု ေ်ပာၾကားသၫ္။

“က္ျႏ္ေတာၱဳိ႔ကုိ ၁၅ႏြစၲာ ဖိအားေပး မမ္ြမတဆကၦံေနတာက လုံေလာကၸါ်ပီ။ ဒီနာမၫၡံအစုိးရရဲ႕မုႏ္းတီးမႈနဲ႔ ဒုကၡေပးေနတာ ေၾတဘယ္ေတာ့အဆုံးသတၼြာလဲ”ဟု တာရစ္အဇစ္၏သား ဇာအီဒ္အဇီးမြ ေ်ပာၾကားသၫ္။

သူကဆကႅက္၍ ဘဂၢဒက္ရြိ သူ႔ဖခင္အိမၠဳိ ရြီအုိကၷဳ္ိင္ငံေရးသမား အမၼာရ္အလ္ဟကိီးမၠ သိမ္းယူထား်ပီး သူ႔မိသားစုမြာ ပုိငၧဳိငၼႈမရြိေၾကာင္း ်ငင္းဆုိခဲ႔သၫ္။

By – KSM

MUNA

Ref:AFP

(Unicode)

ဘဂၢဒက္ မတ္ ၅

ကြက္မ်က္ခံရသည့္ အီရတ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ႏွင့္ သူ႔လက္ေအာက္ အရာရွိ ၄၂၀၀ေက်ာ္တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို သိမ္းယူရန္ အီရတ္နိုင္ငံက အမိန႔္ထုတ္ခဲ့သည္။

ဆက္ဒမ္၏ ဘသ္ပါတီမွ အရာရွိေဟာင္းမ်ားႏွင့္ သူ၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားစာရင္းကို အီရတ္ေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ စာရင္းျပဳစုခဲ့သည္။ အဆိုပါစာရင္းတြင္ ဆက္ဒမ္၏အမည္မွာ ထိပ္ဆုံးမွ ပါဝင္ၿပီး ဆက္ဒမ္၏ သားသမီးမ်ား ေျမးမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားပါဝင္သည္။

၂၀၀၃ တြင္ အေမရိကန္မွ အီရတ္အား က်ဴ းေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ျပဳတ္က်ခဲ့ရာ အီရတ္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား စစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက အာဏာ ရွင္ေဟာင္း ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ႏွင့္ ခရိုနီမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါသိမ္းယူမည့္သူမ်ား စာရင္းတြင္ ဆက္ဒမ္၏ ညီအစ္ကိုဝမ္းကြဲ ဓာတုအလီ ေခၚ အလီဟာစန္အလ္မဂ်စ္ လည္းပါဝင္သည္။ ၂၀၁၀က ကားဒ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕လႊတ္သတ္ျဖတ္ရန္ အမိန႔္ေပးခဲ့မွုျဖင့္ ၂၀၁၀တြင္ ႀကိဳးေပးကြက္မ်က္ခံရသည္။

အေမရိကန္တို႔သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကို ျဖဳတ္မခ်မွီအထိ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူခဲ့သူ တာရစ္အဇစ္လည္း ပိုင္ဆိုင္မွုသိမ္းယူမည့္သူ စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။

ဆက္ဒမ္၏ အတြင္းက်က်လက္ေထာက္ျဖစ္သူ တာရစ္အဇစ္မွာ တစ္ဦးတည္းေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ္လည္း ေထာင္က်ၿပီးႏွစ္ႏွစ္အၾကာ ေထာင္ထဲတြင္ပင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။

ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ သားျဖစ္သူ ဇာအီးဒ္က ယခုထုတ္ျပန္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မွုသိမ္းယူမည့္စာရင္းမ်ားမွာ ယခုႏွစ္ေမလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆြယ္သည့္အေနအထားထက္ အျခားဘာမၽွ မထူးျခားဟု ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ၁၅ႏွစ္တာ ဖိအားေပး မမၽွမတဆက္ဆံေနတာက လုံေလာက္ပါၿပီ။ ဒီနာမည္ခံအစိုးရရဲ့မုန္းတီးမွုနဲ႔ ဒုကၡေပးေနတာ ေတြဘယ္ေတာ့အဆုံးသတ္မွာလဲ”ဟု တာရစ္အဇစ္၏သား ဇာအီဒ္အဇီးမွ ေျပာၾကားသည္။

သူကဆက္လက္၍ ဘဂၢဒက္ရွိ သူ႔ဖခင္အိမ္ကို ရွီအိုက္နိုင္ငံေရးသမား အမ္မာရ္အလ္ဟကီးမ္က သိမ္းယူထားၿပီး သူ႔မိသားစုမွာ ပိုင္ဆိုင္မွုမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

By – KSM

MUNA

Ref:AFP