ေမြးနံအလုိက္ အသက္အရြယ္အလုိက္ ကံဇာတာနိမ့္ပါးတတ္ခ်ိန္ေတြကို အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္

ေမြးနံအလုိက္ အသက္အရြယ္အလုိက္ ကံဇာတာနိမ့္ပါးတတ္ခ်ိန္ေတြကို အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္

ေမြးနံအလုိက္ ကံဇာတာ နိမ့္ပါးတတ္ေသာ ႏွစ္မ်ား

ေမြးနံအလုိက္ အသက္အရြယ္အလုိက္ ကံဇာတာနိမ့္ပါးတတ္ခ်ိန္မ်ား (ကေလးသူငယ္မ်ားမွာေတာ့ က်န္းမာေရး နွင့္ ပညာေရး) အားနည္းတတ္ခ်ိန္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈသိရွိႏုိင္ၿပီး ဆုိင္ရာ ယၾတာပုိင္းေလးေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ကူးထားပါ။ မိသားစုအတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာ့ရုိးရာ ေသသ၀ိဇၨာပညာရပ္အရ သုံးသပ္ တင္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္

အသက္အားျဖင့္ ၆နွစ္၊ ၁၃နွစ္၊ ၂၀နွစ္၊ ၂၇နွစ္၊ ၃၄နွစ္၊ ၄၁နွစ္၊ ၄၈နွစ္၊၅၅နွစ္၊ ၆၂နွစ္၊ ၆၉နွစ္၊ ၇၆နွစ္၊ ၈၃နွစ္၊ ၉၀နွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္းမ်ားတြင္ ကံဇာတာ ညိွးႏြမ္းလြယ္တတ္ပါသည္။

ယၾတာအားျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိ ေဆး၀ါးႏွင့္ အစာအာဟာရ လႈဒါန္းျခင္း၊ အေဝးရွိ အမ်ဳိးသား အႀကီးအကဲ တစ္ဦးကုိ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ကန္ေတာ့ျခင္း ျပဳေပးရပါသည္။

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားသည္

အသက္အားျဖင့္ ၇နွစ္၊ ၁၄နွစ္၊ ၂၁နွစ္၊ ၂၈နွစ္၊ ၃၅နွစ္၊ ၄၂နွစ္၊ ၄၉နွစ္ ၊ ၅၆နွစ္၊ ၆၃နွစ္၊ ၇၀နွစ္ ၊ ၇၇နွစ္၊ ၈၄ နွစ္၊ ၉၁နွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္းျခားတုိ႔တြင္ ကံဇာတာ ညိွးႏြမ္းလြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ ေရအရွင္ (စီးေနေသာ ျမစ္ေရ..ေခ်ာင္းေရ) တြင္ ငါးလႊတ္ေပးရ၏။ သန္႔ရွင္းေရး ကုသုိလ္မ်ား ျပဳေပးရ၏။ က်န္းမာသူျဖစ္လွ်င္ ေသြးလွဴေပးျခင္းသည္ အထိေရာက္ဆုံး ယၾတာျဖစ္၏။

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားသည္

အသက္အားျဖင့္ ၁နွစ္ ၊ ၈နွစ္၊ ၁၅နွစ္၊ ၂၂နွစ္၊ ၂၉နွစ္၊ ၃၆နွစ္၊ ၄၃နွစ္၊ ၅၀နွစ္၊ ၅၇နွစ္၊ ၆၄နွစ္၊ ၇၁နွစ္၊ ၇၈နွစ္၊ ၈၅နွစ္၊ ၉၂နွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္းမ်ားတြင္ ကံဇာတာ ညိွးႏြမ္းလြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသုိ႔ ေလာင္စာလွဴရ၏။ ထင္း/မီးေသြး/မီးခတ္/မီးဖုိ စသည္ျဖင့္ လွဴနုိင္၏။ နာရီ ျပကၡဒိန္ စသည္တုိ႔ကုိ လွဴေပးရ၏။

ဗုဒၶဟူး/ရာဟုေန႔ဖြားမ်ားသည္

အသက္အားျဖင့္ ၂နွစ္၊ ၉နွစ္၊ ၁၆နွစ္၊ ၂၃နွစ္၊ ၃၀နွစ္၊ ၃၇နွစ္၊ ၄၄နွစ္၊ ၅၁နွစ္၊ ၅၈နွစ္၊ ၆၅နွစ္၊ ၇၂နွစ္၊ ၇၉နွစ္၊ ၈၆ နွစ္ ၊ ၉၃ နွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္းျခားတုိ႔တြင္ ကံဇာတာ ေမွးမွိန္လြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ ယပ္လွဴရ၏။ ေလပန္ကာ၊ ေလေအးေပးစက္ စသည္လည္း လွဴနုိင္၏။ စိတ္မႏွံ႔သူတုိ႔ကုိ ကုသုိလ္ျပဳရ၏။ ဇာတာရွင္ကုိယ္တုိင္လည္း အိပ္ယာ ေျပာင္းအိပ္ရ၏။

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားတုိ႔သည္

အသက္အားျဖင့္ ၃နွစ္၊ ၁၀နွစ္၊ ၁၇နွစ္၊ ၂၄နွစ္၊ ၃၁နွစ္၊ ၃၈နွစ္၊ ၄၅နွစ္၊ ၅၂နွစ္၊ ၅၉နွစ္၊ ၆၆နွစ္၊ ၇၃နွစ္၊ ၈၀နွစ္၊ ၈၇နွစ္၊ ၉၄နွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္းျခားတုိ႔တြင္ ကံဇာတာ ညိွးမွိန္လြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ အဂၤါေန႔တြင္ ဆီဦးေထာပတ္ကုိ လွဴရ၏။ ေငြငါးရာ၊ ငါးေထာင္၊ ငါးေသာင္း ၊ ငါးသိန္း စသည္ျဖင့္ မိမိတုိ႔ တတ္နုိင္သမွ်ကုိ ပံ႔သကူ ပစ္ေပးရ၏။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ မပစ္ဘဲ ငါးေနရာခန္႔ ခြဲျဖန္႔ၿပီး ပံ႔သကူ ပစ္ရ၏။ သန္႔ရွင္းေရးကုသုိလ္လည္း ျပဳေပးရ၏။

ေသာၾကာေန႔ဖြားတုိ႔သည္

အသက္အားျဖင့္ ၄နွစ္၊ ၁၁နွစ္၊ ၁၈နွစ္၊ ၂၅နွစ္၊ ၃၂နွစ္၊ ၃၉နွစ္၊ ၄၆နွစ္၊ ၅၃နွစ္၊ ၆၀နွစ္၊ ၆၇နွစ္၊ ၇၄နွစ္၊ ၈၁နွစ္၊ ၈၈နွစ္၊ ၉၅နွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္းတုိ႔တြင္ ကံဇာတာ ညိွးမွိန္လြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ အမိႈက္ပုံး၊ ေထြးခံ စသည္တုိ႔တြင္ မိမိနာမည္ေရးထုိးျပီး သံဃာေတာ္ တုိ႔ကို လွဴေပးရ၏။ တတ္နုိင္သူမ်ားအဖုိ႔ (မိမိနာမည္ထုိးျပီး) ကုဋီေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းနုိင္၏။ ေဝယ်ာဝစၥကုသုိလ္အျဖစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးကုိ လည္း ျပဳေပးရ၏။ ေသာ့ လွဴရ၏။

စေနေန႔ဖြားတုိ႔သည္

အသက္အားျဖင့္ ၅နွစ္၊ ၁၂နွစ္၊ ၁၉နွစ္၊ ၂၆နွစ္၊ ၃၃နွစ္၊ ၄၀နွစ္၊ ၄၇နွစ္၊ ၅၄နွစ္၊ ၆၁နွစ္၊ ၆၈နွစ္၊ ၇၅နွစ္၊ ၈၂နွစ္၊ ၈၉နွစ္ တုိ႔တြင္ ကံဇာတာ ညိွးမွိန္လြယ္၏။

ယၾတာအားျဖင့္ သံဃာစီးဖိနပ္တုိ႔ကုိ လႈဒါန္းေပးရ၏။ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ဒါနျပဳေပးရ၏။ ေသြးလွဴရ၏။ သူတစ္ပါး၏ ၀န္စည္စလြယ္ တုိ႔ကုိ မိမိမွ ေစတနာျဖင့္ ကူညီထမ္းပုိးေပးရ၏။

ေဖာ္ျပပါအသက္ပိုင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ၇ နွစ္ စက္၀ုိင္းလို လည္ပတ္ေနတဲ့ ကံအားနည္းတတ္ခ်ိန္မ်ားကုိ သတိျပဳမိၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ ၇နွစ္တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ျဖတ္သန္းေနၾက ကံအတက္အက် လိႈင္းအေပၚမွာ တြက္ခ်က္ ယူထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၇ခုစား ၈ခုစားေဗဒင္ ဆုိၿပီးေတာ့ အထင္ေတာ့ မေသးလုိက္ၾကပါနဲ႔ ခင္ဗ်ား။

ေရွးစဥ္က ရွင္ဘုရင္ေတြ စစ္ခ်ီစစ္တုိက္ ထြက္ရာမွာေသာ္မွ ဒီစနစ္ကေလးေတြကို မုခ် အသုံးျပဳခဲ့ရပါတယ္။

အေရးၾကီးလုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ ဒီမွ်အထိ အေသးစိတ္ ေသခ်ာေရးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုရွိတာက ဆုိင္ရာေန႔နံအလုိက္ ဆုိင္ရာအသက္ပုိင္းမ်ား ေရာက္တုိင္း မည့့ံပါ။ ဒါကုိ အထူးသတိျပဳပါ။ သုိ႔ေသာ္ ၁၀ေယာက္မွာ ၅ေယာက္ေလာက္က သိသိသာသာကုိ ညံ႔တတ္ပါတယ္။

၃ေယာက္ေလာက္ မသိမသာေလာက္သာ ျဖစ္နုိင္ျပီး ၂ေယာက္ေလာက္ကေတာ့ လုံး၀ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ (မူလဇာတာ၊ ျဖတ္သန္းဆဲဒသာနဲ႔ အမည္မ်ားအရ ကြာျခားသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။)

ေလးစားစြာျဖင့္

ကုိဖုန္း

သုေတသီေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

09 789 333 791

09 318 17 287

credit- ​ေဗဒင္​သုတ

မှေးနံအလိုကျ အသကျအရှယျအလိုကျ ကံဇာတာနိမျ့ပါးတတျခြိနျတှကေို အလှယျတကူ သိရှိနိုငျဖို့ တငျပေးလိုကျပါတယျ

မှေးနံအလိုကျ ကံဇာတာ နိမျ့ပါးတတျသော နှစျမြား

မှေးနံအလိုကျ အသကျအရှယျအလိုကျ ကံဇာတာနိမျ့ပါးတတျခြိနျမြား (ကလေးသူငယျမြားမှာတော့ ကနြျးမာရေး နှငျ့ ပညာရေး) အားနညျးတတျခြိနျမြားကို အလှယျတကူ ကွညျ့ရှုသိရှိနိုငျပွီး ဆိုငျရာ ယတွာပိုငျးလေးတှကေိုလညျး ပွုလုပျနိုငျအောငျ တငျပွပေးလိုကျပါတယျ။

ကူးထားပါ။ မိသားစုအတှကျ အသုံးဝငျပါလိမျ့မယျ။ မွနျမာ့ရိုးရာ သသေဝိဇ်ဇာပညာရပျအရ သုံးသပျ တငျပွပေးထားခွငျး ဖွစျပါတယျခငျဗြား။

တနငျ်ဂနှနေေ့ဖှားမြားသညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၆နှစျ၊ ၁၃နှစျ၊ ၂ဝနှစျ၊ ၂ရနှစျ၊ ၃၄နှစျ၊ ၄၁နှစျ၊ ၄၈နှစျ၊၅၅နှစျ၊ ၆၂နှစျ၊ ၆၉နှစျ၊ ၇၆နှစျ၊ ၈၃နှစျ၊ ၉ဝနှစျ စသော အသကျပိုငျးမြားတှငျ ကံဇာတာ ညှိးနှမျးလှယျတတျပါသညျ။

ယတွာအားဖွငျ့ သကျကွီးရှယျအိုမြားကို ဆေးဝါးနှငျ့ အစာအာဟာရ လှုဒါနျးခွငျး၊ အဝေးရှိ အမြိုးသား အကွီးအကဲ တစျဦးကို ကြေးဇူးပွုခွငျး၊ ကနျတော့ခွငျး ပွုပေးရပါသညျ။

တနငျ်လာနေ့ဖှားမြားသညျ

အသကျအားဖွငျ့ ရနှစျ၊ ၁၄နှစျ၊ ၂၁နှစျ၊ ၂၈နှစျ၊ ၃၅နှစျ၊ ၄၂နှစျ၊ ၄၉နှစျ ၊ ၅၆နှစျ၊ ၆၃နှစျ၊ ရဝနှစျ ၊ ရရနှစျ၊ ၈၄ နှစျ၊ ၉၁နှစျ စသော အသကျပိုငျးခွားတို့တှငျ ကံဇာတာ ညှိးနှမျးလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ ရအေရှငျ (စီးနသေော မွစျရေ..ခြောငျးရေ) တှငျ ငါးလှှတျပေးရ၏။ သနျ့ရှငျးရေး ကုသိုလျမြား ပွုပေးရ၏။ ကနြျးမာသူဖွစျလြှငျ သှေးလှူပေးခွငျးသညျ အထိရောကျဆုံး ယတွာဖွစျ၏။

အငျ်ဂါနေ့ဖှားမြားသညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၁နှစျ ၊ ၈နှစျ၊ ၁၅နှစျ၊ ၂၂နှစျ၊ ၂၉နှစျ၊ ၃၆နှစျ၊ ၄၃နှစျ၊ ၅ဝနှစျ၊ ၅ရနှစျ၊ ၆၄နှစျ၊ ၇၁နှစျ၊ ၇၈နှစျ၊ ၈၅နှစျ၊ ၉၂နှစျ စသော အသကျပိုငျးမြားတှငျ ကံဇာတာ ညှိးနှမျးလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ ဘုနျးတောျကွီးကြောငျးသို့ လောငျစာလှူရ၏။ ထငျး/မီးသှေး/မီးခတျ/မီးဖို စသညျဖွငျ့ လှူနိုငျ၏။ နာရီ ပွက်ခဒိနျ စသညျတို့ကို လှူပေးရ၏။

ဗုဒ်ဓဟူး/ရာဟုနေ့ဖှားမြားသညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၂နှစျ၊ ၉နှစျ၊ ၁၆နှစျ၊ ၂၃နှစျ၊ ၃ဝနှစျ၊ ၃ရနှစျ၊ ၄၄နှစျ၊ ၅၁နှစျ၊ ၅၈နှစျ၊ ၆၅နှစျ၊ ၇၂နှစျ၊ ၇၉နှစျ၊ ၈၆ နှစျ ၊ ၉၃ နှစျ စသော အသကျပိုငျးခွားတို့တှငျ ကံဇာတာ မှေးမှိနျလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ ယပျလှူရ၏။ လပေနျကာ၊ လအေေးပေးစကျ စသညျလညျး လှူနိုငျ၏။ စိတျမနှံ့သူတို့ကို ကုသိုလျပွုရ၏။ ဇာတာရှငျကိုယျတိုငျလညျး အိပျယာ ပွောငျးအိပျရ၏။

ကွာသာပတေးနေ့ဖှားတို့သညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၃နှစျ၊ ၁ဝနှစျ၊ ၁ရနှစျ၊ ၂၄နှစျ၊ ၃၁နှစျ၊ ၃၈နှစျ၊ ၄၅နှစျ၊ ၅၂နှစျ၊ ၅၉နှစျ၊ ၆၆နှစျ၊ ၇၃နှစျ၊ ၈ဝနှစျ၊ ၈ရနှစျ၊ ၉၄နှစျ စသော အသကျပိုငျးခွားတို့တှငျ ကံဇာတာ ညှိးမှိနျလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ အငျ်ဂါနေ့တှငျ ဆီဦးထောပတျကို လှူရ၏။ ငှငေါးရာ၊ ငါးထောငျ၊ ငါးသောငျး ၊ ငါးသိနျး စသညျဖွငျ့ မိမိတို့ တတျနိုငျသမြှကို ပံ့သကူ ပစျပေးရ၏။ တစျနရောတညျးတှငျ မပစျဘဲ ငါးနရောခနျ့ ခှဲဖွနျ့ပွီး ပံ့သကူ ပစျရ၏။ သနျ့ရှငျးရေးကုသိုလျလညျး ပွုပေးရ၏။

သောကွာနေ့ဖှားတို့သညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၄နှစျ၊ ၁၁နှစျ၊ ၁၈နှစျ၊ ၂၅နှစျ၊ ၃၂နှစျ၊ ၃၉နှစျ၊ ၄၆နှစျ၊ ၅၃နှစျ၊ ၆ဝနှစျ၊ ၆ရနှစျ၊ ၇၄နှစျ၊ ၈၁နှစျ၊ ၈၈နှစျ၊ ၉၅နှစျ စသော အသကျပိုငျးတို့တှငျ ကံဇာတာ ညှိးမှိနျလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ အမှိုကျပုံး၊ ထှေးခံ စသညျတို့တှငျ မိမိနာမညျရေးထိုးပွီး သံဃာတောျ တို့ကို လှူပေးရ၏။ တတျနိုငျသူမြားအဖို့ (မိမိနာမညျထိုးပွီး) ကုဋီဆောကျလုပျလှူဒါနျးနိုငျ၏။ ဝယြောဝစ်စကုသိုလျအဖွစျ ပတျဝနျးကငြျ သနျ့ရှငျးရေးကို လညျး ပွုပေးရ၏။ သော့ လှူရ၏။

စနနေေ့ဖှားတို့သညျ

အသကျအားဖွငျ့ ၅နှစျ၊ ၁၂နှစျ၊ ၁၉နှစျ၊ ၂၆နှစျ၊ ၃၃နှစျ၊ ၄ဝနှစျ၊ ၄ရနှစျ၊ ၅၄နှစျ၊ ၆၁နှစျ၊ ၆၈နှစျ၊ ၇၅နှစျ၊ ၈၂နှစျ၊ ၈၉နှစျ တို့တှငျ ကံဇာတာ ညှိးမှိနျလှယျ၏။

ယတွာအားဖွငျ့ သံဃာစီးဖိနပျတို့ကို လှုဒါနျးပေးရ၏။ ကလေးသူငယျမြားကို ဒါနပွုပေးရ၏။ သှေးလှူရ၏။ သူတစျပါး၏ ဝနျစညျစလှယျ တို့ကို မိမိမှ စတေနာဖွငျ့ ကူညီထမျးပိုးပေးရ၏။

ဖောျပွပါအသကျပိုငျးတှကေို လေ့လာကွညျ့ရငျ ၇ နှစျ စကျဝိုငျးလို လညျပတျနတေဲ့ ကံအားနညျးတတျခြိနျမြားကို သတိပွုမိကွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။

မှနျပါတယျ။ ရနှစျတစျခါ ကြှနျတောျတို့တှေ ဖွတျသနျးနကွေ ကံအတကျအကြ လှိုငျးအပေါျမှာ တှကျခကြျ ယူထားခွငျး ဖွစျပါတယျ။ ရခုစား ၈ခုစားဗဒေငျ ဆိုပွီးတော့ အထငျတော့ မသေးလိုကျကွပါနဲ့ ခငျဗြား။

ရှေးစဉျက ရှငျဘုရငျတှေ စစျခြီစစျတိုကျ ထှကျရာမှာသောျမှ ဒီစနစျကလေးတှကေို မုခြ အသုံးပွုခဲ့ရပါတယျ။

အရေးကွီးလို့လညျး ကြှနျတောျ ဒီမြှအထိ အသေးစိတျ သခြောရေးပေးထားခွငျး ဖွစျပါတယျ။

တစျခုရှိတာက ဆိုငျရာနေ့နံအလိုကျ ဆိုငျရာအသကျပိုငျးမြား ရောကျတိုငျး မည့့ံပါ။ ဒါကို အထူးသတိပွုပါ။ သို့သောျ ၁ဝယောကျမှာ ၅ယောကျလောကျက သိသိသာသာကို ညံ့တတျပါတယျ။

၃ယောကျလောကျ မသိမသာလောကျသာ ဖွစျနိုငျပွီး ၂ယောကျလောကျကတော့ လုံးဝ လှတျလှတျကငျးကငျး ဖွစျတတျပါတယျ။ (မူလဇာတာ၊ ဖွတျသနျးဆဲဒသာနဲ့ အမညျမြားအရ ကှာခွားသှားတာ ဖွစျပါတယျ။)

လေးစားစှာဖွငျ့

ကိုဖုနျး

သုတသေီဝသောလီမောငျဖုနျး

ကိုစိုးမိုးထှနျး (ဗဒေငျပညာသုတသေီ)

09 789 333 791

09 318 17 287

credit- ​ဗဒေငျ​သုတ